بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

مهدی ضرغامی 

مدارج دانشگاهی

استاد                   دانشگاه تهران    

هیات علمی         دانشگاه صنعتی شریف (مامور)                                                                                                

محقق همکار        برنامه دیپلماسی آب مشترک بین دانشگاه های تافتز، هاروارد و MIT                                             

هیات علمی         دانشکده مهندسی عمراندانشگاه تبریز                                                                                       

دکتری                 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف                                                                                      

فرصت مطالعاتی   دانشکده مهندسی سیستم‌ها و صنایع دانشگاه آریزونا                                                                 

کارشناسی ارشد    مهندسی سیستم های اقتصادی اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی  

کارشناسی            مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف                                                                                

 

فعالیتها و سوابق علمی و پژوهشی:

  • مشاور معاون آب و آبفا وزارت نیرو

  • مسوول دبیرخانه شورای عالی آب

  • سردبیر مجله تحقیقات منابع آب ایران

  • دوره سیاست گذاری آب در Harvard Kennedy School of Government

  • دوره پویایی سیستم ها تحت نظر پروفسور جان استرمن دانشگاه MIT


سوابق
تدریس

   دانشگاه های تبریز، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم وصنعت ایران