بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

مهدی ضرغامی 

مدارج دانشگاهی

هیات علمی         دانشگاه صنعتی شریف (مامور)                                                                                                         1399

محقق همکار        برنامه دیپلماسی آب مشترک بین دانشگاههای تافتز، هاروارد و MIT                                                 1393

هیات علمی         دانشکده مهندسی عمراندانشگاه تبریز                                                                                        1386

دکتری                 مهندسی عمران دانشگاه صنعتی شریف                                                                                       1386

فرصت مطالعاتی   دانشکده مهندسی سیستم‌ها و صنایع دانشگاه آریزونا                                                                  1385

کارشناسی ارشد  مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی، موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی (نیاوران)     1380

کارشناسی            مهندسی عمران - دانشگاه صنعتی شریف                                                                                 1377       

 

فعالیتها و سوابق علمی و پژوهشی

  • مسوول دبیرخانه شورای عالی آب
  • سردبیر مجله تحقیقات منابع آب ایران و عضو هیات تحریریه مدیریت آب و آبیاری دانشگاه تهران و سیاست نامه علم و فناوری شریف
  • دوره سیاست گذاری آب در Harvard Kennedy School of Government
  • دوره پویایی سیستمها تحت نظر پروفسور جان استرمن دانشگاه MIT
  • دوره دیپلماسی جهانی: دیپلماسی در دنیای مدرن در دانشگاه لندن (آنلاین)

سوابق تدریس

   دانشگاههای تبریز، صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر و علم وصنعت ایران