بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

 

                     


دکتر فرشاد سلیمانی
سرپرست معاونت توسعه و مدیریت منابع بنیاد ملی نخبگان

دکترای بررسی خواص فیزیکی و رفتار تبلور شیشه-سرامیک کوردیریتی از پژوهشگاه مواد و انرژی
استادیار و عضو هیات علمی گروه مهندسی مواد دانشگاه ملایر