بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

نام خدمت

تعداد کل درخواست

تعداد  تایید شده

تعداد  تایید نشده

عدم کسب حدنصاب امتیاز

پشتیبانی

نظام وظیفه دانشگاهی

6594

3806

474

2314

4545

برنامه های استانی

2999

2851

148

--

2878

اختراعات

1009

477

532

--

1009

احمدی روشن

1968

508

1406

54

1968

چمران

2715

212

539

1964

2715

حوزوی

2162

908

1223

849

2162

کانون مردمی

123

35

70

18

123

طرح کاظمی آشتیانی

378

181

190

16

378

سامانه ی گفتگوی آنلاین