بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

به‌ منظور شبکه‌­سازی میان اساتید برتر و نخبه و زمینه‌­سازی برای اثرگذاری آن­ها در حل مسائل و چالش‌­های اساسی کشور، بنیاد ملی نخبگان در قالب طرح شهید دکتر بهشتی، از تشکیل هسته‌های مسئله‌محور اعضای هیئت علمی، حمایت کرده و از نتایج مطالعات آن­ها برای اثرگذاری در حل مسائل مهم کشور پشتیبانی نهادی می­‌کند.

 

اهداف تدوین و اجرای این شیوه‌نامه عبارت است از:

1. کمک به شبکه‌سازی میان اعضای هیئت علمی برتر و بین دانشگاه‌­ها با هدف تقویت همکاری‌های علمی و انتقال تجارب ایشان به‌ منظور شناسایی و حل مسائل کشور؛

2. تشویق نهادهای دولتی و غیردولتی به حل مسائل جامعه و صنعت توسط افراد یا گروه‌های برتر و نخبه؛

3. زمینه­‌سازی برای توسعه اثرگذاری اعضای هیئت‌علمی، دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی و دانشجویان دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های علمی در حل مسائل واقعی جامعه و صنعت.

پژوهش­‌هــا و مســائلی کــه در دســتور کار طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضـای هیئت علمـی (شـهید بهشـتی) قـرار می‌گیرنـد می‌بایسـت ویژگی‌هـای زیـر را داشـته باشـند:

طــرح توســعه هســته‌های مســئله محــور اعضــای هیئت علمــی (شــهید بهشــتی) در تــلاش اســت تــا عــلاوه بــر اســتفاده از ظرفیت‌هــای نخبــگان در حــل مســائل کشــور زمینه‌هــای لازم بــرای پیونــد میــان پژوهشــگران و سیاســت پژوهــان بــا بدنه‌هــای سیاســتگذاری را ایجــاد کند و در طــول ایــن فرآینــد ضمــن ارتقــاء مســئولیت‌پذیری نخبــگان در قبــال مســائل، بســترهای لازم بــرای آشــنایی بــا مســائل واقعــی و شــیوه‌های پرداختــن بــه آن را فراهــم آورد:
طـرح توسـعه هسـته‌های مسـئله محـور اعضـای هیئـت علمـی (شـهید بهشـتی) بـا هـدف غایـی تحقـق حکمرانـی نخبـگان در کشـور طـرح‌ریـزی شـده اسـت و در تلـاش اســت ناظــر بــه نیازهــای حــال و آینــده کشــور و همچنیــن تقاضــای دســتگاه‌های اجرایـی ضمـن شناسـایی، تدقیـق و حـل مسـائل بـه کمـک نخبـگان، زمینه‌هـای لازم بـرای ارزش آفرینـی بیـش از پیـش ایـن سـرمایه ملـی را فراهـم آورد. در همیـن راسـتا تــلاش شــده اســت کــه طراحــی نظام‌منــدی از شناســایی تــا حــل مســائل و رصــد پیامدهـا در دسـتور کار قـرار گیـرد. شـکل زیـر الگـوی راهبـری، خروجـی، بروندادهـا و پیامدهـای مـورد انتظـار از اجـرای طـر ح شـهید بهشـتی را نشـان می‌دهد:

سامانه ی گفتگوی آنلاین