بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

عنوان 1. طراحی نظام یکپارچۀ سرمایۀ انسانی بنیاد ملی نخبگان و تبیین ارتباطات عملکردی بین اجزای آن

 

پژوهشگران می‌توانند بر اساس موضوع‌های پژوهشی یا پاسخ به RFPهای فوق، «قالب ارسال پیشنهاده» را تکمیل و در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی https://setadiran.ir/setad/cms بارگذاری نمایند، تا پس از بررسی، در صورت موافقت هماهنگی‌های لازم برای اقدامات بعدی، از سوی بنیاد انجام شود.

سامانه ی گفتگوی آنلاین