بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

ردیف

شرح و فعالیت

مبلغ به ریال

1

شناسایی، هدایت و توانمندسازی استعدادهای برتر

28,565,162,065

2

حمایت از نخبگان و استعدادهای برتر

256,158,637,996

3

تکریم و حمایت از اشتغال نخبگان

515,441,107

4

پیاده سازی سند راهبردی کشور در امور نخبگان

1,755,118,000

5

ااجرای برنامههای ترویجی و فرهنگی

49,659,935,157

6

حمایت از اشتغال، کارآفرینی و جذب متخصصان و دانشمندان داخلی و غیرمقیم

523,749,300,064

7

مدیریت سرمایه انسانی

323,000,374,462

8

هزینههای جاری و تامین زیرساخت

58,775,059,137

9

کالا و تجهیزات غیر مصرفی

3,887,294,300

 

جمع نهائی

1,246,066,322,288