بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

دفتر راهبری اجرای سند

  1. انجام امور دبیرخانه‌ای شورای هماهنگی اجرایی‌سازی سند و پیگیری تا حصول نتیجه تصمیمات و مصوبات مربوط
  2. طراحی سازوکار تحقق اهداف سند
  3. تهیه و تنظیم سیاست‌های اجرایی، شاخص‌ها، استانداردها و ضوابط و مقررات لازم برای اجرای اقدام‌های ‌ملی سند با همکاری معاونت‌های ذی‌ربط
  4. تعامل و همکاری با معاونت‌های بنیاد و سایر دستگاه‌های اجرایی برای اجرایی‌سازی اقدام‌های ملی سند
  5. تلفیق و آماده‌سازی نتایج برنامه‌های معاونت‌ها در موضوع انطباق برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در خصوص اجرای بند ث ماده 64 قانون برنامه ششم توسعه با سند و ارایه گزارش به شورا
  6. تهیه گزارش سالانه نظارت و ارزیابی روند اجرایی‌سازی سند و ارائه گزارش به شورای هماهنگی
  7. ترویج و گفتمان‌سازی سند با همکاری و هماهنگی معاونت‌های ذی‌ربط
  8. تهیه، تدوین، تنظیم و پیشنهاد الزامات حقوقی و مقرراتی مورد نیاز دراجرایی‌سازی سند

سامانه ی گفتگوی آنلاین