بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

برای مشاهده تمام قراردادهای بنیاد ملی نخبگان کافی است نام این سازمان را در قسمت  «عنوان دستگاه اجرایی» در پایگاه اطلاعات قراردادهای کل کشور  جستجو کنید.

 

ردیف شماره قرارداد تاریخ عقد قرارداد تاریخ پایان قرارداد طبقه بندی طرف قرارداد

مبلغ قرارداد

(میلیون ریال)

کد رهگیری در پایگاه ملی قراردادها لینک قرارداد
1 15/34078 1402/10/16 1402/10/17 مشاوره هادی اردینی 3200 02AHDFCD2300018 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=0TZJfeZ7C5+XgFIjomBg3K/s2ShW0rVOWlzo56yRjHwNvUS1OcN1pQ==
2 15/33758 1402/10/04 1402/10/5 پیمانکاری موسسه فرهنگی و هنری خانه اندیشه ورزان 25775 02A4DFCD220001F https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=Au82qe8ObfoUSDMYy4OYTTPNfcruQedYA9BFaRTjNWrBsD4zeIu+YQ==
3 15/33045 1402/09/05 1403/01/04 مشاوره حسین وحیدی منفرد 2000 029EDFCD6A00027 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=69cm16sIB2KnAAiVANoPma+DFtiXWCZfshR/kny4iPVzsxkiFxT1IQ==
4 15/33046 1402/09/05 1403/09/06 مشاوره صمد ملازینل 12800 029EDFCD6A0001B https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=0j3ZdxUICGXUt47NVR3IFqdtltvJy3k8wvCp9xQ9jYKIoHJaMtdhIg==
5 15/32695 1402/08/17 1403/02/19 مشاوره جواد داوری کیا 2400 029FDFCD6A00025 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=9bWzq323g6tPNqD4RvzArKDF6MGG+07De8MD82i0rdyJjnyAYZTl5Q==
6 15/32948 1402/08/01 1402/09/01 مشاوره محمدعلی شجاعی فرد 12000 029FDFCD6A00011 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=1ktNA2RP8NJyzBrNbMME0+TNw05Ll9GsfW68uvix8i5ocXFuUUPWbg==
7 15/31794 1402/7/15 1403/07/16 پیمانکاری فرهاد هادی نژاد 10000 029LDFCD6A0002C https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=BFzt9kRgcrQX2aFa2cIg0a3FHw9uZnOYtS81vIQ3zIVgd4EXmp3zMw==
8 15/32363 1402/07/01 1402/07/30 قرارداد نگین پاکان 12000 029LDFCD470003D https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=uKOVgenhNVuC4XDil8qZtOyIMc9u/RzCMLxeKSmftg9wSQdgsxdYGg==
9 15/25930 1401/12/02 1402/7/29 مشاوره موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی 1810 02BNDFCD230004B https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=mWtmpG8WoFzyE1WC7TTHBD1vJ50Va8a/tCImkHeYKgD58itfw5nydw==
10 15/25879 1401/11/30 1402/02/29 مشاوره شتابدهنده حسنا شریف 1600 02BNDFCD2300030 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=ODWmCXr3NIVSd0Bqb/bl0FjhcZaylgu67TQ/OI25gb6t3Yo/rQdSKQ==
11 15/25465 1401/11/16 1402/6/29 مشاوره دانشگاه تربیت مدرس 2820 02BNDFCD2300025 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=vrmz8bruyff/B/DT3u3Mo4s34xdqjEhIH0PTh9UOlzSeF0X8wooaug==
12 15/25168 1401/11/09 1402/11/10 مشاوره پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی 2000 02BNDFCD2300017 https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=HMLSrm60rLHb+vxLLh1llbXvS2OcsAb77EyWIlYYRI/cppNRTTjo8g==
13 15/23466 1401/09/07 1402/1/8 مشاوره نیما داورزنی  1450 01B5DFCD440001E https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=zvRtsIskCpv99vuyPAzhXVKXLA3yioQxZ3hF2upPkhMvWFWZJvksKQ==
14   15/14 1400/01/29  1400/12/29 پیمانکاری  مهندسی آتیه پرداز معین  1380    https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=7Wo7tOKsdlqzw2DCaIm5YF2cFEuWY8MBZJ7gfaFMCeRCWxLib1ZRhA== 
15 15/880  1400/03/09 1400/12/26  مشاوره نیما داورزنی   1581.57    https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=qyqGBKaEWH+Q+h3n+cdVSRrvx9nwrMVuzkDqnYHEFktsOONmwWYFCw== 
16 15/2683  1400/06/02  1401/06/02 پیمانکاری   داده پردازی رسپینا  1141.2    https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=LcKmGfAi5ZULJ8H4uoUVPRiXzjBs58evfUV4ef3dhWbbLcfpIleDkQ== 
17  15/4196  1400/08/14 1401/08/14  پیمانکاری شبکه پردازان طلوع فردا  806.8    https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=rROEVbvjXSHweRFMoJfUk8+mvSKCq3kXjkgjR6LBA8+ht1Cbi/3Ktw== 
18 15/4379  1400/07/01  1401/07/01  پیمانکاری   شرکت چارگون 648.55    https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=ZlvUTObHHQYuaR+8zlH6FRk/VrhJeuJmEmZpQHtWQtOaXwpQqrAtvw== 
19 15/6853   1400/11/05 141/02/05 خرید کالا شرکت خدمات انفورماتیک نیافام 1100   https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=TT91C1zKc2GxcKlySIHmwZkcF1JgYi7+XoDYRwGwzrdjStMgJRKaRA== 
20 15/7507  1400/07/01  1400/12/29 پیمانکاری  موسسه رضوان شریف 6000   https://cdb.mporg.ir/ContractViewIndex?ctrId=zJImwPI0LZtUAeJS20MmZMuepMLYM2zMA5bH8ltgyqzOp1zuc+p/IA== 

 

 

 

سامانه ی گفتگوی آنلاین