بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
مهندس ایمان عصاره
مدیر اداره فناوری و اطلاعات بنیاد ملی نخبگان

سامانه ی گفتگوی آنلاین