بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN

مناقصات برگزار شده

  شماره مناقصه تاریخ طرف قرارداد موضوع مناقصه مبلغ قرارداد لینک مناقصات
1 15/2571 1400/05/31 فردا نگار تاجمیر  انجام امور خدمات و پشتیبانی بنیاد 80632.113 https://etend.setadiran.ir/etend/index.action
2 15/22530 1401/08/02 خدماتی نگین پاکان انجام امور خدمات و پشتیبانی بنیاد 1135552.753 https://etend.setadiran.ir/etend/index.action
3 15/32787 1402/07/23 پارمیس سبز انجام امور خدمات و پشتیبانی بنیاد 186616.659 https://etend.setadiran.ir/etend/index.action
4 15/3088 1402/06/19 محکم بتون ناغان فاز اول اجرای حصار و محوطه سازی  بنیاد نخبگان استان چهارمحال و بختیاری 39591.258 https://etend.setadiran.ir/etend/index.action

در حال حاضر بنیاد ملی نخبگان مناقصه ای برگزار نمی نماید.

سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

سامانه ی گفتگوی آنلاین