بستن
عبارت خود را درج و جهت جستجو "Enter" را بفشارید
EN
ردیف عنوان خدمت نحوه ارائه راهنمای استفاده اطلاعات تکمیلی دریافت خدمت سوالات متداول SLA تماس با پاسخگویی
عنوان خدمت کلان عنوان زیرخدمت
1 سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام نخبگانی کشور
کد : 10012425000
سیاست گذاری و برنامه ریزی برای نظام نخبگانی کشور
(کد : 10012425000)
حضوری
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
2 ارائه خدمات فرهنگی و توانمندسازی به اجتماع نخبگانی
کد : 10062432000
ارائه خدمات فرهنگی و توانمندسازی به اجتماع نخبگانی
(کد : 10062432000)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
3 اعطای تسهیلات به اجتماع نخبگانی
کد : 10062436000
اعطای تسهیلات به برگزیدگان المپیادهای دانش آموزی و برترین های کنکور سراسری در رشته های اولویت دار کشور
(کد : 10062436100)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به دانشجویان مستعد برتر
(کد : 10062436101)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
تخصیص اعتبار به اساتید برای حمایت از دانشجویان مستعد برتر
(کد : 10062436102)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به طلاب مستعد برتر
(کد : 10062436103)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات دوره پسادكتري به دانش آموختگان برتر
(کد : 10062436104)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
معرفی دانش آموختگان مستعد برتر برای بهره مندی از تسهیلات خدمت نظام وظیفه تخصصی
(کد : 10062436105)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به استادیاران جوان برگزیده
(کد : 10062436106)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای پژوهانه به برگزیدگان جذب شده در هیئت‌های علمی
(کد : 10062436107)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به مخترعان برگزیده
(کد : 10062436108)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به هسته های مسئله محور پژوهشی/ فناورانه دانشجویی
(کد : 10062436109)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به هسته های مسئله محور پژوهشی/ فناورانه اعضای هیئت علمی
(کد : 10062436110)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به رویدادهای رقابتی مسئله محور
(کد : 10062436111)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به برگزیدگان رویدادهای نخبگانی
(کد : 10062436112)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
اعطای تسهیلات به نهادهای فعال در نظام نخبگانی
(کد : 10062436113)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
4 معرفی دانش آموختگان برتر برای جذب
کد : 10062428000
معرفی دانش‌آموختگان برتر برای جذب در دستگاه‌های اجرایی
(کد : 10062428100)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601
معرفی دانش‌آموختگان برتر برای جذب در هیئت های علمی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور
(کد : 10062428101)
پست الکترونیکی: askme@bmn.ir تلفن پشتیبانی: 09601

سامانه ی گفتگوی آنلاین